Klachtenregeling Taxolution
Inleiding
Taxolution hecht veel waarde aan tevreden relaties en daarom stellen we alles in het werk om aan de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven voldoen. Ondanks deze inspanning is het toch mogelijk dat er sprake is van een misverstand of dat er een onverhoopte fout wordt gemaakt. Wij vinden het dan belangrijk dat u op een vertrouwelijke manier een klacht kunt indienen, waarbij u zeker weet dat uw klacht serieus wordt genomen.

Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Vanzelfsprekend nemen wij uw klacht uiterst serieus en zullen alles in het werk stellen om een gezamenlijke oplossing te vinden.

Telefonisch oplossen klacht
Bij voorkeur is een klacht mondeling te melden. Het heeft onze nadrukkelijke voorkeur om persoonlijk contact te hebben over een situatie. Indien uw klacht een specifieke persoon betreft, zullen we deze persoon er altijd bij betrekken op het moment dat een direct door uzelf gekozen oplossing niet primair werkt. Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met de heer mr. M.P.F.J.G. Verstappen RB. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt van uw klacht.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Uw klacht kan schriftelijk worden toegezonden aan de heer mr. M.P.F.J.G. Verstappen RB. Om onze klachtenprocedure in werking te kunnen stellen, verzoeken wij u uitdrukkelijk om dit als zodanig te melden in uw schriftelijk stuk.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: de heer mr. M.P.F.J.G. Verstappen RB zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw schriftelijk ingediende klacht. Daarbij zal de heer mr. M.P.F.J.G. Verstappen RB contact met u opnemen voor het verdere verloop van de klachtenprocedure. Vooraleerst zal de heer Verstappen contact met u opnemen om een nadere toelichting te vragen. Het is ons streven om uw klacht binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
In het kader van beroepsvoorschriften en -reglementering zullen wij alle aspecten van de afhandeling van uw klacht vastleggen. Vanzelfsprekend kunt u ervan uitgaan dat wij uw klachten, nadere informatie en/of inlichtingen zeer vertrouwelijk zullen behandelen en dat wij uiterst zorgvuldig en integer met uw klacht zullen omgaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen.

Wij stellen het erg op prijs als u in overleg treedt indien u een klacht heeft. We proberen altijd tot een passende oplossing te komen en proberen onze uiterste best te doen om u als tevreden klant te behouden voor kantoor. Uw klacht zal nadat de procedure is doorlopen altijd intern worden besproken voor een evaluatie van onze procedures, regelingen en werkwijzen.

We vertrouwen op een goede, verdere relatie en samenwerking waarbij open communicatie essentieel is.

De directie van Taxolution