Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden vermoedens van en aanwijzingen voor overtredingen van wet- en regelgeving of van andere onregelmatigheden binnen onze organisatie kunnen melden.
Een melding kan schriftelijk, via e-mail (compliance@taxolution.nl) of mondeling gemaakt worden aan het bestuur van Taxolution. De melding dient zoveel mogelijk specifieke informatie te bevatten om zodanig het onderzoek naar deze melding te bespoedigen.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Het dagelijks bestuur garandeert dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een vermoeden van misstand meldt, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.

Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.